تنش ها میان ایران و افغانستان و در گیری های مرزی

تنش ها میان ایران و افغانستان کار را به در گیری های مرزی و کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای هر دو طرف کشانده است. برای ما قول و صحت کلام مقامات ایرانی صادق است، چرا که می دانیم براساس دستورالعمل ها و قوانین مرزی رفتار می کنند و این طالبان است که بارها این قوانین را نقض و به حریم مرزی کشور تجاوز کرده است.

تنش ها میان ایران و افغانستان و در گیری های مرزی

تنش ها میان ایران و افغانستان کار را به در گیری های مرزی و کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای هر دو طرف کشانده است. برای ما قول و صحت کلام مقامات ایرانی صادق است، چرا که می دانیم براساس دستورالعمل ها و قوانین مرزی رفتار می کنند و این طالبان است که بارها این قوانین را نقض و به حریم مرزی کشور تجاوز کرده است.
هرچند که نیروهای نظامی در هر مواجهه با نهایت قدرت و صلابت با طرف افغانی برخورد کرده اند، اما نبود رویکردی واحد در بخش سیاسی و دیپلماسی کشورمان موجب نامشخص بودن اهداف و آستانه مدارای کشور با این جریان افراطی گردیده و کار را به جایی رسانده است که طالبان برای ما رژه موتوری با دبه های آب برگزار می کند و مقامات نظامی این کشور ما را تهدید می کنند که بیشتر وسختر از نیروهای آمریکا با شما خواهیم جنگید!.
این نامشخص بودن مواضع نشان از نگرش های سلیقه ای در میان  لایه های سیاست گذار کشور نسبت به نیروهای طالبان می باشد. نمونه عینی این موضوع را می توان در سکوت خبری بخش های مختلف صدا و سیما مشاهده کرد که در معدود خبررسانی ها درمورد درگیری های مرزی به عنوان افراد مسلح اشاره می کنند و نامی از نیروهای طالبان نمی برند.