مبارزه با "زورگیری" صرفا وظیفه پلیس نیست

طی هفته های اخیر چندین مورد از تصاویر زورگیری و سرقت اموال مردم را در شبکه های مجازی مشاهده کرده ایم که قطعا بسیاری دیگر از موارد مشابه نیز وجود دارد که توسط دوربینی ثبت و ضبط نشده است.

طی هفته های اخیر چندین مورد از تصاویر زورگیری و سرقت اموال مردم را در شبکه های مجازی مشاهده کرده ایم که قطعا بسیاری دیگر از موارد مشابه نیز وجود دارد که توسط دوربینی ثبت و ضبط نشده است.
مسئله ای که بسیاری از کاربران و مردم عادی را با دیدن این زورگیری ها نگران کرده است وقوع آنها در میان شلوغی شهر و درمیان زندگی عادی مردم می باشد. چرا که تا پیش از این زورگیری و خفت گیری ها اغلب در مکان های خلوت و ساعاتی خاص بود که تردد عمومی کمتر از مواقع عادی باشد اما امروز پشت ترافیک و در برابر بسیاری از مردم و دوربین های مختلف این کار انجام می شود.
در مورد خفت گیری و زورگیری چند مورد مهم وجود دارد. ابتدا اینکه اکثر یا بهتر است بگوییم تمامی مجرمینی که تصویری از آنها پخش می شود توسط پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضایی می شوند، اما برچیده شدن این این آفت تنها به عملکرد پلیس ختم نمی شود.
دوم اینکه تکرار این جرم امنیت ستیز به سبب عدم برخورد جدی و بازدارندگی مجازات ها می باشد. اغلب زورگیری ها توسط کسانی انجام می شود که سابقه این جرم را داشته اند و بابتش چند بار دستگیر و زندانی شده اند. لذا برخورد قضایی با این افراد باید به گونه ای باشد که اصل بازدارندگی قانون برای آنها ملموس گردد.
اما نکته آخر و کلیدی اینکه باید در مورد این جرم و افزایش دیگر  بزه های اجتماعی که امنیت جامعه را به خطر انداخته اند کاری مطالعاتی و کارشناسی صورت گیرد تا علاوه بر مشخص شدن ریشه های بروز این حادثه، در مورد تعیین مجازات و شدت آن نیز تحقیق و بررسی صورت گیرد تا به نحوی موثر با این قبیل جرائم برخورد اصولی صورت گیرد. صرف اینکه انتظار داشته باشیم تمام این مشکلات را پلیس حد و فصل کند مصداق عینی  درک علت وقوع حادثه است. هرچند که ممکن است تمام این مشکلات تنها یک کلمه باشد: "فقر معیشتی و اقتصادی"!