معضل گوشت در فاصله بین تولیدکننده تا مصرف‌کننده

دامداری کشور، مدتی است با مشکلاتی خاص مواجه است؛ جدای از خشکسالی و کم بارشی که موجب بی برو بار شدن مراتع شده و دامداران جزء را با مشکلات فراوانی مواجه کرده، دامداران صنعتی نیزدر تهیه مواد اولیه دچار مشکل هستند، و کارد چنان به استخوان‌شان رسیده که خطاب به مسئولان می‌گویند:«به والله داریم نابود می‌شویم!» با گران‌شدن و ورود پای دلالان و قاچاقچیان به بخش خوراک دام، هزینه‌های گاوداری، از درآمد آن جلوتر زده و بسیاری از دامداران، توان تهیه خوراک دام را ندارند و به ناچار یا دام‌های خود را به کشتارگاه می سپارند و یا به خارج کشور قاچاق می‌کنند. ســال گذشــته دامــداران و دامپــروران بــا مشــکل مــازاد تولیــد روبـه رو بودنــد کــه انتظــار می‌رفــت بــا افزایــش مصــرف در پایــان ســال ۹۸ و ابتــدای ســال ۹۹ و تدابیــر دولــت بــرای صــادرات دام زنــده و خریــد تضمینــی گوشــت قرمــز ایــن مشــکل تاحــدودی برطــرف شــود. امــا بــا شــیوع کرونــا و تعطیلــی مراکــز خریـدوفـروش، طباخـی‌هـا، رسـتوران‌هـا، تالارهـا و هتـل‌هــا مصــرف بــه‌شــدت کاهــش یافــت و ضــرر دامــداران و دامپــروران جبــران نشــد.


دامداری کشور، مدتی است با مشکلاتی خاص مواجه است؛ جدای از خشکسالی و کم بارشی که موجب بی برو بار شدن مراتع شده و دامداران جزء را با مشکلات فراوانی مواجه کرده، دامداران صنعتی نیزدر تهیه مواد اولیه دچار مشکل هستند، و کارد چنان به استخوان‌شان رسیده که خطاب به مسئولان می‌گویند:«به والله داریم نابود می‌شویم!» با گران‌شدن و ورود پای دلالان و قاچاقچیان به بخش خوراک دام، هزینه‌های گاوداری، از درآمد آن جلوتر زده و بسیاری از دامداران، توان تهیه خوراک دام را ندارند و به ناچار یا دام‌های خود را به کشتارگاه می سپارند و یا به خارج کشور قاچاق می‌کنند. ســال گذشــته دامــداران و دامپــروران بــا مشــکل مــازاد تولیــد روبـه رو بودنــد کــه انتظــار می‌رفــت بــا افزایــش مصــرف در پایــان ســال ۹۸ و ابتــدای ســال ۹۹ و تدابیــر دولــت بــرای صــادرات دام زنــده و خریــد تضمینــی گوشــت قرمــز ایــن مشــکل تاحــدودی برطــرف شــود. امــا بــا شــیوع کرونــا و تعطیلــی مراکــز خریـدوفـروش، طباخـی‌هـا، رسـتوران‌هـا، تالارهـا و هتـل‌هــا مصــرف بــه‌شــدت کاهــش یافــت و ضــرر دامــداران و دامپــروران جبــران نشــد. براساس گــزارش‌هــای مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت
دام ســبک کشــور ۶۵میلیــون راس در فصــل زمسـتان اسـت کـه بـا زایـش‌هـای بهـاری بـه ۷۵ میلیــون راس مــی‌رســد؛ ایــن امــر در انباشــت دام ســنگین تاثیرگــذار اســت. همین مشکل در مورد تولید شیرهم اتفاق افتاده، دامداری که سویا را کیلویی 5 هزار تومان می‌خرد اما تولیدکننده لبنیات، شیر را از او کیلویی 4800 تومان می‌خرد، چگونه می‌تواند کسب وکار خود را سرپا نگاه دارد؟