چشممان به "مافیای آب" هم روشن شد!

اخیراً یکی از نمایندگان مردم در مجلس گفت که «مافیای آب در۲۰ سال گذشته به آب شرب لرستان هم رحم نکرد. نتیجه ظلم تاریخی‌؛ نه لرستان آب دارد و نه ‌خوزستان‌!». شکی در این مسئله نیست که بی توجهی های ناروا به مردم خوزستان و دیگر مناطق محروم کشور صورت گرفته و آنها از داشتن آب خوردن و دیگر مزایای اجتماعی محروم مانده اند.

چشممان به "مافیای آب" هم روشن شد!

اخیراً یکی از نمایندگان مردم در مجلس گفت که «مافیای آب در۲۰ سال گذشته به آب شرب لرستان هم رحم نکرد. نتیجه  ظلم تاریخی‌؛ نه لرستان آب دارد و نه ‌خوزستان‌!». شکی در این مسئله نیست که بی توجهی های ناروا به مردم خوزستان و دیگر مناطق محروم کشور صورت گرفته و آنها از داشتن آب خوردن و دیگر مزایای اجتماعی محروم مانده اند.
اما مسئله اصلی اینجاست که ما همواره در مواجهه با مشکلات و گرفتاری هایی که دچار آن می شویم به جای اینکه به نقش مدیریت ناصحیح و حتی قصور در مسئولیت های خود اشاره داشته باشیم، به دنبال یک نیروی خرابکار،دست های پشت پرده و مافیاها و سلاطین مختلف هستیم.
ولی هیچگاه به این اشاره نمی کنیم که اگر امروز مردم خوزستان دچار بی آبی شده اند به یکباره که این اتفاق نیفتاده و یا "مافیای آب" یک شبه نیامده با جادو آب کارون را چند شاخه کند و هورالعظیم را بخشکاند و حیات تمام موجودات زنده در این سرزمین را به خطر بیندازد.
آنها که درمجلس بوده اند باید پاسخ دهند که چگونه بر بودجه اختصاصی برای حل مشکلات آب مردم خوزستان و دیگر استان ها نظارت داشته اند که امروز هیچکدام از آن طرح ها محقق نشده و یا حتی برنامه ای برای رفع آن در نظر گرفته نشده است. مسئولاني که مسئولیتی در این زمینه داشته اند باید بیان کنند،در برابر مشکلات پیش آمده چه کرده اند و چه اقداماتی انجام
داده اند و چه ضروریاتی را انجام نداده اند که امروز بحث "آب" تبدیل به یک مسئله امنیتی برای کشور شده است، باید پاسخگوی وظایف خود باشند.
اینکه در مسائل مختلف منجمله موضوع کنونی "بی آبی" بخواهیم مقصرتراشی کنیم و بازهم از مسیر منحرف شویم،دردی دوا نمی شود و صرفاً مشکلات مردم افزایش خواهد یافت. لطفاً برای یکبارهم که شده بپذیرید که مسئولیت خود را به خوبی انجام نداده اید و از مردم عذرخواهی کنید و برای بهبود آن تلاش نمایید.