ادعای جدید: افشای جزوه قابلیت های حمله سایبری ایران به کشورهای غربی

اسکای نیوز مدعی شده یک منبع مطلع سندی را حاوی جزییاتی از طرح های ایران برای حملات سایبری علیه کشورهای غربی را به این رسانه داده است.


اسکای نیوز مدعی شده یک منبع مطلع سندی را حاوی جزییاتی از طرح های ایران برای حملات سایبری علیه کشورهای غربی را به این رسانه داده است.شبکه اسکای نیوز از دست یابی به 5 سند محرمانه مربوط به جزییات طرح های ایران برای حمله سایبری به زیر ساخت کشورهای غربی از جمله کشورهای اروپایی خبر داده است.به گزارش عصرایران، اسکای نیوز مدعی شده به جزوه ای آموزشی 57 صفحه ای از جزییات طرح ها و
قابلیت های حمله سایبری ایران دست یافته که از سوی منابع مطلع در اختیار این شبکه قرار گرفته است.اسکای نیوز مدعی شده بر اساس این اسناد ایران طرح هایی برای حملات سایبری علیه کشتی‌های باری، منابع انرژی و ساختمان های هوشمند در آمریکا و اروپا دارد.