اقتصاد مقاومتی راهگشای امروز کشور

درجنگی نابرابر و ناعادلانه قرار گرفته ایم و دشمنان اقتصاد را به سلاحی علیه کشورمان مبدل ساخته اند و معیشت و آسایش مردم را نشانه گرفته اند.

اقتصاد مقاومتی راهگشای امروز کشور

درجنگی نابرابر و ناعادلانه قرار گرفته ایم و دشمنان اقتصاد را به سلاحی علیه کشورمان مبدل ساخته اند و معیشت و آسایش مردم را نشانه  گرفته اند.
در این فضا مدیریت و حفظ انسجام اقتصاد داخلی بسیار سخت و شکننده است و هر تصمیم نادرستی می تواند مشکلات موجود را مضاعف نماید. لذا در این برهه بیش از هر زمان دیگر نسخه اقتصاد مقاومتی خودنمایی می کند تا با اتکا بر آن جلوی
هجمه های اقتصادی خارجی گرفته شود و کمربند اقتصاد داخلی محکم گردد.
برکسی پوشیده نیست که به سبب تحریم های خارجی و نابسامانی های داخلی در اقتصاد، منابع ارز آوری کشور دچار اخلال شده و شرایط عادی دراین بخش برای دولت متصور نیست.
لذا تامین ارزی که قیمت آن حدوداً ده برابر کمتر از قیمت واقعی آن است، فشار سنگینی را به دولت تحمیل می کند. این تحمیل فشار برنامه های مختلف دولت در حوزه های عمرانی و زیرساختی را نیز مختل می کند،چرا که در این بخش ها نیاز دولت به ارز بسیار ضروری است و هرگونه کاهش سهم آن در بودجه موجب آسیب به روند رشد و توسعه کشور می گردد.لذا باید بپذیریم که مدل اقتصاد مقاومتی باید به الگویی دوجانبه از سوی دولت و مردم درک شود.
 قاعدتاً چون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم شرایط برای ما عادی نیست.کمااینکه در سال های جنگ نیز بسیاری از امور به صورت ویژه مدیریت می شد و مردم الگوی مقاومت را سرلوحه خواست و اقدامات خود قرار داده بودند.
البته اصلاح الگوی اقتصادی کشور امری ضروری است و امروز به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت درصدد تغییر آن است اما نمی توان به یکباره انتظار معجزه از این تغییرات داشت. به همین جهت باید
گام به گام با اصلاح امورات مختلف در حوزه اقتصادی، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را برای مردم شفاف و اجرایی کرد.
 اگر بخواهیم در این مسیر حرکت کنیم،باید اولین قدم را در راستای بازکردن غل و زنجیرها از دست و پای اقتصاد برداشت. یعنی برطرف کردن محدودیت هایی که طی سال های گذشته خواسته و ناخواسته گریبان گیر اقتصاد شده است و نوعی خود تحریمی را برای ما به همراه داشته است.پس از آن با رفع موانع تولید که از قضا شعار سال 1400 نیز هست، با سرعت گرفتن اقتصاد و رونق بازار و تثبیت وضعیت درآمدی جامعه، می توان گام های بعدی را در تقویت الگوی اقتصاد مقاومتی
 برداشت.
گام هایی که در آن می توان به حذف دلالی ها و حذف
رانت ها و جلوگیری از محدودیت های بی جا برای تولیدکنندگان داخلی و توزیع عادلانه درآمدها ودرنهایت کاهش شکاف طبقاتی
 امیدوار بود.