سفرهای استانی را نتیجه گرا کنید

بحث برسر سفرهای ریاست جمهوری درایران در ادوار مختلف همواره مورد توجه بوده است. در دولت قبل سفرهای استانی به صورت دوره ای از دستورکار دولت خارج شد و هیئت دولت به مناسبت های مختلف و بنابر ضرورت ها به شهرها و استان های مختلف سفر می کردند.

سفرهای استانی را نتیجه گرا کنید

 

 

بحث برسر سفرهای ریاست جمهوری درایران در ادوار مختلف همواره مورد توجه بوده است. در دولت قبل سفرهای استانی به صورت دوره ای از دستورکار دولت خارج شد و هیئت دولت به  مناسبت های مختلف و بنابر ضرورت ها به شهرها و استان های مختلف سفر می کردند.
این رویه در دولت سیزدهم احیا شد و رئیس جمهوری از همان ابتدا با سفرهای استانی و سرکشی های مداوم درصدد برآمد تا از نزدیک نسبت به مشکلات و برنامه های درنظر گرفته شده، باخبر شود و درصورت نیاز دستورات مستقیم به مسئولان مربوطه
دهد.
بحث برسر این است که آیا این سفرها و مصوباتش پس از خروج رئیس جمهور و هیئت دولت از آن شهر،مورد پیگیری و توجه مسئولان استانی و محلی قرار می گیرد یا خیر؟! چرا که ابتدا باید به هزینه این سفرها به لحاظ صرف وقت،نیروی انسانی و مصارف ریالی اشاره داشت و اگر این هزینه ها منجر به اقدامات عملی نشود قاعدتاً شاهد اصراف و هدررفت انرژی کشور خواهیم بود.
نکته دوم اینکه اگر مصوبات این سفرها از سوی وزرا و نهادهای نظارتی دولتی مورد پیگیری قرار نگیرد،مسلماً باعث بروز بی اعتمادی در میان احاد مردم می شود و اعتبار دولت و حامیانش خدشه دار خواهد شد.
اما نکته سوم و مهمترین موضوع در مسئله سفرهای استانی، اهمیت در حل شدن مشکلات مردم است. باید توجه داشت که مشکلات مردم در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، رفاهی، درمانی و آموزشی و...،در وضعیت نامناسبی است و ضرورت دارد تا در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد. اگر این اولویت ها که اتفاقاً در سفرهای استانی نیز مورد تاکید رئیس دولت هم قرار می گیرد، از سوی مسئولان محلی اجرایی نشود، جدای از هدر رفت هزینه مادی و معنوی، و خدشه دار شدن اعتبار دولت، باعث آسیب دیدن کلیت نظام خواهد
شد.
چرا که امروز مردم به سبب مشکلات فراوان چشم به اقدامات مسئولان دوخته اند تا بلکه وعده ها محقق گردد و گشایشی در مشکلاتشان رخ دهد تا بتوانند نفسی بکشند.
 به عبارتی اقدامات امروز دولت و دیگر قوا به منزله حفظ حیثیت نظام می باشد و باید با تمام توان و انرژی از این اعتبار دفاع
 کرد.
لذا اگر سفرهای استانی به طور مدام درحال انجام است، باید مدام مصوبات آنها را پیگیری کرد تا شاهد بازدهی این سفرها و حل شدن مشکلات مردم باشیم. پیگیری این مصوبات جدای از دولت، باید در همگرایی زنجیروار دیگر قوا نیز مورد توجه قرار گیرد تا تمام توان کشور در حل مشکلات کشور پای کار
بیاید.