"جوانی جمعیت" و رویکردهای دوگانه

هرچند که از ابتدای مطرح شدن طرح های مربوط به افزایش و جوانی جمعیت در مورد برطرف ساختن دغدغه ها و موانع اصلی عدم تمایل و گرایش جوانان به ازدواج و فرزندآوری تاکید داشتیم، اما گویا دولت در مورد برنامه و سیاست هایی که خود در این عرصه مطرح کرده بود،

"جوانی جمعیت" و رویکردهای دوگانه

 


هرچند که از ابتدای مطرح شدن طرح های مربوط به افزایش و جوانی جمعیت در مورد برطرف ساختن دغدغه ها و موانع اصلی عدم تمایل و گرایش جوانان به ازدواج و فرزندآوری تاکید داشتیم، اما گویا دولت در مورد برنامه و سیاست هایی که خود در این عرصه مطرح کرده بود،
عقب نشینی کرده است!.
تجلی این عقب نشینی را می توان در لایحه بودجه سال 1402 در مورد طرح جوانی جمعیت مشاهده کرد. درلایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بودجه پیشنهادی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
۷۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالیست که در لایحه بودجه ۱۴۰۱مبلغ پیشنهادی دولت برای اجرای این قانون ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که خبر از کاهش ۳۷.۵ درصدی بودجه اجرای جوانی جمعیت می‌دهد.
تا زمانی که موانعی همچون اشتغال، مسکن و نامشخص بودن آینده جوانان را با برنامه ریزی مناسب برطرف نسازیم، هرچقدر به سازمان ها و نهادهایی که تحت عنوان ازدواج و جوانی جمعیت فعالیت می کنند، بودجه اختصاص دهیم راه به جایی نخواهیم برد.
البته این کاهش بودجه را به فال نیک می گیریم و از سوی دیگر امیدواریم دولت به این قطعیت رسیده باشد که باید در جای دیگر بودجه اختصاص دهد تا مشکلات و دغدغه های معیشتی اقشار مختلف برای تشکیل خانواده را بر طرف سازد.