بنیه دارویی خارج از پایتخت به شدت ضعیف است

نبود، کمبود و گرانی دارو مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است. علیرغم اینکه مسئولان مربوطه مدام از ذخیره قابل قبول دارو در کشور خبر می دهند اما مشاهدات عینی برای بیماران متفاوت از این نظرات است.

نبود، کمبود و گرانی دارو مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است. علیرغم اینکه مسئولان مربوطه مدام از ذخیره قابل قبول دارو در کشور خبر می دهند اما مشاهدات عینی برای بیماران متفاوت از این نظرات است.
اگر کمبود برخی داروها در تهران برای بیماران دردسر ساز گردیده، در خارج از پایتخت و شهرستان ها شاهد نبود دارو هستیم. طی چند روز تعطیلات اخیر و حضور در شهرهای مختلف شاهد سرگردانی مردم و مسافران برای تهیه داروهای معمولی بودیم.
داروخانه های مرکزی شهرستان ها بعضاً قرص و آمپول ساده برای سرماخوردگی نداشتند و علتش را افزایش تقاضا و عدم تأمین مناسب از سوی شرکت های توزیع بیان داشتند. این کمبودها در شرایطی است که مردم به بهانه تعطیلات پایان تابستان و از سر تفریح به شهرهای مختلف سر می زنند. اگر حادثه ای رخ دهد و یا همه گیری رخ دهد قطعاً این کمبودها شدیدتر خود را نمایان خواهد ساخت وتبعات سنگینی برای سلامت مردم بومی خواهد داشت.
ادعای تأمین 97 درصدی داروهای مورد نیاز در داخل، فصل مشترک صبحت تمامی مسئولان در حوزه سلامت است، اما در عمل این ادعا هیچ سنخیتی با واقعیت ها و نیازهای موجود کشور ندارد. عقل و منطق حکم می کند در هر استان و شهرستانی به فراخور جمعیت ثابت و مسافرپذیری آن از ذخایر دارویی مناسبی برخوردار باشد تا با یک تعطیلات چند روزه نیاز و سلامت افراد به سبب نبود و کمبود دارو مشکل ساز نگردد.