قدرت رسانه ای را جا گذاشتیم!

سفر رئیس جمهوری به نیویورک و حضور در سازمان ملل همواره نقطه عطفی برای رسانه های داخلی و خارجی است. چرا که در یک فضا و از پشت یک تریبون نماینده ایران و نماینده رقبا و دشمنان ما به سخنرانی می پردازند و مواضع خود را به صورت علنی مطرح می کنند.

سفر رئیس جمهوری به نیویورک و حضور در سازمان ملل همواره نقطه عطفی برای رسانه های داخلی و خارجی است. چرا که در یک فضا و از پشت یک تریبون نماینده ایران و نماینده رقبا و دشمنان ما به سخنرانی می پردازند و مواضع خود را به صورت علنی مطرح می کنند.
بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران در عرصه سیاسی جهت پیش بینی و برنامه ریزی برای آینده جهان نقطه تمرکز خود را بر تجزیه و تحلیل این سخنرانی ها قرار می دهند و حتی برای آن از روش هایی همچون تفکیک کلمات بهره می برند تا نوع نگاه و عمق اهداف کشورهای مختلف را در متن و اظهارت نمایندگانشان استخراج کنند.
درچنین فضای حساس و پرباری می بینیم که عملکرد رسانه ای ما بسیار منفعلانه و مبتدیانه عمل می کند، به طوری که تصاویر و اخبار و گزارش های مربوط به تیم ایرانی ابتدا از شبکه های خارجی پوشش داده می شود و سپس ما بازنشر می کنیم!.
متأسفانه دراکثر سفرهای تیم ایرانی به سازمان ملل از بابت فعالیت رسانه ای دچار ضعف های شدید هستیم و همچنان به همان روش های سنتی پیش می رویم. افسوس بیشتر از این بابت است که در کشورمان هستند خبرنگاران و تحلیل گران و پژوهشگرانی که هرکدامشان قادرند برنامه و سناریویی هدفمند را برای سفر رئیس جمهور و پوشش آن طراحی و اجرا کنند، اما هیچگاه به آنها میدان داده نشده و هنر رسانه ای آنها استفاده نکرده ایم.
فقط این نکته را فراموش نکنیم که رقبا و دشمنان در حوزه رسانه میدان داری می کنند و هرچه که دلشان می خواهد را برای افکار عمومی فراهم می سازند.