جذابیت آموزشی برای دانش‌آموزان نداریم

طی روزهای گذشته خبر مربوط به پخش یک آهنگ نامناسب در یکی از دبستان های کرمان موجب واکنش های بسیاری دربین کاربران و صاحب نظران عرصه اجتماعی و آموزشی شده است. اینکه برخورد آموزش و پرورش با این موضوع چه بوده و اثربخشی آن در چه سطحی است مورد بحث نیست.

جذابیت آموزشی برای دانش‌آموزان نداریم

طی روزهای گذشته خبر مربوط به پخش یک آهنگ نامناسب در یکی از دبستان های کرمان موجب واکنش های بسیاری دربین کاربران و صاحب نظران عرصه اجتماعی و آموزشی شده است. اینکه برخورد آموزش و پرورش با این موضوع چه بوده و اثربخشی آن در چه سطحی است مورد بحث نیست.
اما رویکرد اصلی بر ضرورت ایجاد خوراک فرهنگی برای دانش‌آموزان در این سن و سال است. قاعدتاً آنها نیازمند برنامه هایی جذاب در عرصه های مختلف آموزشی، هنری، ورزشی و ... هستند. لذا باید برای آنها چنین برنامه ها و موضوعاتی را مورد توجه قرار داد.
وقتی ما برای جبران هیجان و شوق و ذوق بچه های دبستانی چیزی جز چند نمونه خوراک فرهنگی تک سلیقه ای چیز دیگری نداریم، طبیعی است که همه بچه ها نمی توانند با آن ارتباط برقرار کنند و خواسته یا ناخواسته به سمت نسخه ها و نمونه هایی می روند که به لحاظ ظاهر از شور و هیجان برخوردار است و متأسفانه از محتوا و آموزش تهی و حتی مخرب است.
هرچند که ما استفاده از این خوراک ها را ممنوع اعلام کنیم به آسانی در دسترس بچه ها قرار دارد و نظارت والدین نیز به تنهایی نمی تواند کارساز باشد.
ضمن اینکه این فقدان خوراک حتی دربین بزرگ ترها نیز مشاهده می شود و بعضاً برخی از این نسخه های ضدفرهنگی توسط آنها مورد استفاده و باب آشنایی کوچکترها با این مضامین را بازمی کند.به هر جهت اگر بخواهیم خوراک فرهنگی جامعه دانش آموزی را با رویکردی تک بعدی و براساس سلیقه قشری محدود و خاص تعیین و آماده کنیم، تکرار آنچه درکرمان و یا سال گذشته در شمال رخ داد چیز عجیبی نیست و اگر هم خبری از آنها منتشر نمی شود مطمئن باشید که بچه ها در جمع های دوستانه یا مهمانی های خانوادگی و با در دست داشتن اینترنت و تلفن همراه از آن آگاه و مبتلا خواهند شد.