تحریم‌ها در ادوار مختلف تأثیری بر تغییر رفتار ایران نداشته‌اند

مرکز تحقیقات کنگره آمریکا:

تحریم‌ها در ادوار مختلف تأثیری بر تغییر رفتار ایران نداشته‌اند

مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی که به تازگی منتشر شده تصریح کرده تحریم‌ها در ادوار مختلف تأثیری بر تغییر رفتار ایران نداشته‌اند.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا در گزارشی که منتشر شده تصریح کرده تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دولت‌های متوالی و دوره‌‌های مختلف کنگره تأثیری بر رفتارهای ایران در منطقه و مسئله موشکی نداشته است.