دستگیری و استرداد مهاجران غیرقانونی پاکستانی توسط ایران

تعدادی مهاجر غیرقانونی پاکستانی توسط نیروهای ایرانی دستگیر و به مقامات پاکستان تحویل داده شدند.

 


تعدادی مهاجر غیرقانونی پاکستانی توسط نیروهای ایرانی دستگیر و به مقامات پاکستان تحویل داده شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از داون، ۲۱۹ پاکستانی دیگر به دلیل نداشتن مدارک قانونی در ایران توسط نیروهای ایران دستگیر و تحویل مقامات پاکستان شدند. پاکستانی‌ها می‌خواستند پس از ورود غیرقانونی به ایران در تلاش برای یافتن فرصت‌های شغلی بهتر به ترکیه و کشورهای اروپایی بروند.