ضرورت ساماندهی گمرکات برای ثبات اقتصادی

پیش از روی کار آمدن دولت جدید بارها درمورد ناهماهنگی های موجود در گمرکات گفتیم و نوشتیم. محلی که به عنوان نقطه تنفس اقتصاد می باشد و هرگونه تغییر و تحول و عدم مدیریت منطقی، موجب برهم خورد تعادل اقتصاد و توازن قیمت ها و گرانی خواهد شد. صدالبته که گمرکات در حفظ سرمایه اقتصادی و ثبات فعالیت های تجاری فعالان اقتصادی نیز موثر است

ضرورت ساماندهی گمرکات برای ثبات اقتصادی

 

پیش از روی کار آمدن دولت جدید بارها درمورد ناهماهنگی های موجود در گمرکات گفتیم و نوشتیم. محلی که به عنوان نقطه تنفس اقتصاد می باشد و هرگونه تغییر و تحول و عدم مدیریت منطقی، موجب برهم خورد تعادل اقتصاد و توازن
قیمت ها و گرانی خواهد شد. صدالبته که گمرکات در حفظ سرمایه اقتصادی و ثبات فعالیت های تجاری فعالان اقتصادی نیز موثر  است.
متاسفانه چه بسیار تولیدکنندگان و صنعتگران و بازرگانانی که طی سال های اخیر به سبب عدم هماهنگی کافی در مدیریت داخلی گمرکات و هماهنگی آن با سایر نهادهای مربوطه، باعث شد تا در برخی از آنها به مرز ورشکستگی برسند و سر از  زندان درآورند و برخی هم با قرار گرفتن در تصمیمات دفعی گمرکات سرمایه ناچیزشان با سوارشدن بر موج تقاضا و تورم به چند برابر رسید و ره صدساله را یک شبه طی کردند. البته که طی کردن ره صدساله در یک شب نشان از شانس و بخت و اقبال نیست، بلکه بیانگر بی ثباتی و افزایش تمایل ها برای سودجویی های غیر متعارف است.
اما امروز بسیاری از کارشناسان معتقدند به سبب یک دست بودن قوای سه گانه و هماهنگی میان دستگاه های اقتصادی به خصوص میان بانک مرکزی و گمرکات،دیگر دلیلی برای دپو شدن هزاران تن کالا دربنادر و گمرکات دلیلی ندارد و هرگونه ترخیص که با معیشت و امورات اولویت دار زندگی مردم در ارتباط است می تواند با هماهنگی میان قوه قضائیه و دولت و در قالب دستورات و احکام عالیه، صورت گیرد و دیگر کالایی به سبب عدم تخصیص ارز و یا موانع قانونی در انبارها دپو نشود و انقضای آن فرانرسد.
طی ماه های اخیر کالاهایی فاسد شدنی همچون شیرخشک و داروهای مختلف از مدت ها پیش در انبارهای گمرکات معطل ترخیص بودند که به سبب عدم هماهنگی ها و مدیریت صحیح بر امور موجب فاسد شدن و گذشت تاریخ انقضای آنها گردید و نهایت پاسخگویی مسئولان به این موضوع این بود که بگویند:
«داروهای فاسد شدن جزء داروی استراتژیک و بیماری های خاص
نبودند».
حال نکته تاسف آور اینجاست که همین داروهای معمولی تبدیل به پاشنه آشیل کادر درمان و بیماران شده است و مریض های کرونایی امروز باید برای تهیه یک یا چند سرم قندی و نمکی با نسخه های دیجیتال از این داروخانه به آن داروخانه بروند!
این موضوع باعث شد تا قوه قضائیه و مجلس به بحث ترخیص اقلام پزشکی و درمانی در گمرکات وارد شوند تا حداقل بیماران جدای از هزینه های سنگین درمان، دغدغه ای برای تامین دارو نداشته
باشند.
 باید رویکردی ویژه و کارگروهی معین برای ساماندهی به وضعیت گمرکات کشور تشکیل شود تا این بی سروسامانی در امر ترخیص کالاها برطرف گردد و ثباتی به بازار و قیمت کالاها و امورات مردم
 بازگردد.