جان بولتون:تهدید جنگ هسته‌ای با روسیه ‌بسیار نزدیک‌تر‌ از گذشته است

جان بولتون:تهدید جنگ هسته‌ای با روسیه ‌بسیار نزدیک‌تر‌ از گذشته استمشاور امنیت ملی دولت پیشین آمریکا گفت که تهدید جنگ هسته‌ای با روسیه ‌بسیار نزدیک‌تر‌ از گذشته است.
به گزارش ایلنا، به نقل از‌ هیل، مشاور امنیت ملی دولت پیشین آمریکا گفت که تهدید جنگ هسته‌ای با روسیه ‌بسیار نزدیک‌تر‌ از گذشته است.