شمال کشور تبدیل به زباله دانی شده

بحران زباله در شمال کشور تبدیل به یک بحران محیط زیستی شده و جنگل ها در این مناطق به ارتقاع چند متر محلی برای دپوی انواع زباله ها و پسماندها و حتی نخاله های ساختمانی شده اند. بوی بد و آلودگی محیطی در برخی مناطق شمال کشور به قدری است که کارشناسان محیط زیست معتقد به نابودی ریشه بسیاری از درختان و آلودگی عمیق خاک و رسوخ شیرابه های سمی به بسترهای زیرین زمین شده است.

بحران زباله در شمال کشور تبدیل به یک بحران محیط زیستی شده و جنگل ها در این مناطق به ارتقاع چند متر محلی برای دپوی انواع زباله ها و پسماندها و حتی نخاله های ساختمانی شده اند. بوی بد و آلودگی محیطی در برخی مناطق شمال کشور به قدری است که کارشناسان محیط زیست معتقد به نابودی ریشه بسیاری از درختان و آلودگی عمیق خاک و رسوخ شیرابه های سمی به بسترهای زیرین زمین شده است.
اما این دپوی زباله ابعاد مختلفی را شامل می شود. متأسفانه  زباله های بیمارستانی نیز در بستر جنگل ها دپو می شود و این موضوع خطری جدی برای اشاعه انواع بیماری ها و عفونت ها در فضای عمومی تلقی می شود.
معضل زباله های بیمارستانی و صنعتی سال هاست که در کشورهای توسعه با راهکار و تکنولوژی های مختلف رفع شده و شدت تخریب آن برای محیط زیست و سلامت عمومی کنترل گردیده است.
دستگاه های زباله سوز و دستگاه های تبدیل زباله به سوخت و مواد دیگر از جمله راهکارهایی است که منجر به خرید زباله هم گردیده است. هم این موضوع در کشورما تبدیل به بحران محیط زیستی گردیده است
به گونه ای که جنگل های شمال کشور در حال تبدیل شدن به سطل های زباله عظیمی هستند که در آنها همه نوع زباله ای اعم از پسماندهای بیمارستانی، نخاله های ساختمانی، زباله های صنعتی و زباله های شهر دپو می شود.
بد نیست کمی از تجربه و دستاوردهای دیگران برای نجات محیط زیست و بهداشت عمومی در مدیریت شهری بهره ببریم تا این چنین خود و حیات محیط زیست را به خطر نیندازیم.