تاب‌آوری را بیاموزیم

آیا درهنگام توفان، درختان را دیده‎اید، آن‎گاه که به خود می‎پیچند وخم می‎شوند برف‎ها به روي شاخه‎های‎شان سنگینی می‎کند تا جایی‎که شاخه‎های‎شان در مقابل زمین سر فرودمی‎آورند اما به‎ندرت می‎شکنند و به‎محض فروکش کردن توفان وآب شدن برف‌ها بتدریج استوارتر از گذشته برمی‌خیزند؟

تاب‌آوری را بیاموزیم

!آیا درهنگام توفان، درختان را دیده‎اید، آن‎گاه که به خود می‎پیچند وخم می‎شوند برف‎ها به روي شاخه‎های‎شان سنگینی می‎کند تا جایی‎که شاخه‎های‎شان در مقابل زمین سر فرودمی‎آورند اما به‎ندرت می‎شکنند و به‎محض فروکش کردن توفان وآب شدن برف‌ها بتدریج استوارتر از گذشته برمی‌خیزند؟
آیا فردي را سراغ دارید که با وجود رشد در یک محیط نه چندان مناسب (مثلا در خانواده آشفته، مدارس شلوغ و کم امکانات، جوامعی با میزان بیکاري بالا و فرصت‌هاي شغلی اندك و …) به موفقیت‌هاي بزرگی در زندگی خود دست یافته باشد؟یا برعکس، افرادي که با وجود در اختیار داشتن امکانات مناسب و برخورداري از شرایط ایده‌آل، موفقیت‌هاي کمی در زندگی تجربه کرده‌اند؟ براي مشکلات و سختی‌هایی که ممکن است در زندگی همه ما وجود داشته باشد، قدرت پیشگویی کننده‌اي وجود ندارد؛ بلکه این خودمان هستیم که این قدرت را براي آنان قائل می‌شویم. در واقع این قدرت از درون خود ما سرچشمه می‌گیرد و با یکی از ویژگی‌هاي مهم روانی به نام «تاب‌آوري» ارتباط پیدا می‌کند.
تاب‌آوري در مورد کسانی به‎کار می‎رود که در معرض خطر قرار می‎گیرند ولی دچار اختلال نمی‎شوند. تاب‌آوري ظرفیتی براي مقاومت در برابر استرس و فاجعه است. تاب‌آوری به این معنا نیست که بتوانید زندگی بدون استرس و درد را داشته باشید.مسیر دست‌یابی به انعطاف‌پذیري از طریق کار و توجه برروي اثرات استرس و وقایع دردناك ایجاد می‌شود. افزایش تاب‌آوري منجر به رشد افراد در به دست‌آوردن تفکر و مهارت‌هاي خودمدیریتی بهتر و دانش بیشترمی‌شود. هم‌چنین تاب‌آوري با روابط حمایتی والدین، همسالان و دیگران و نیز با باورهاي فرهنگی و سنتی به افراد براي مقابله با ضربه‌هاي غیرقابل اجتناب زندگی کمک تاب‌آوري در انواع رفتارها، افکار واعمال را می‌توان آموخت.
تاب‌آوري به قابلیت تطابق انسان در مواجهه با بلایا یا فشارهاي جانکاه، غلبه یافتن و حتی تقویت‌شدن با آن تجارب گفته می‌شود، اما این ویژگی در کنار توانایی‌هاي درونی و مهارت‌هاي اجتماعی  و نیز در تعامل با محیط تقویت می شود، توسعه می‌یابد و به‌عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می‌شود. نتیجه این‌که تاب‌آوري در هر سن ودر هر سطحی رخ می‌دهد و سازه‌اي شناختی و قابل آموزش است یعنی تاب‌آوري پدیده‌اي ذاتی نیست. بلکه از طریق تمرین، آموزش، یادگیري وتجربه به دست می‌آید. پس تاب‌آوري قابل یادگیري است حال کمی خودتان و اطرافیان‌تان را ارزیابی کنید و ببینید در مواجهه با مسائل ومشکلات چگونه عمل می‌کنید؟ آیا از نتیجۀ عملکردتان احساس رضایت می‌کنید؟رفتارهاي تاب‌آورانه به افراد کمک می‌کند تا بر تجارب منفی چیره شوند و حتی آن‌ها را به تجارب مثبت در خودشان تبدیل کنند. درمفهوم تاب‌آوري دو وجه را مهم وجود دارد؛ اول این‌که فرد یک حادثه یا رویداد آسیب‌زا و فشار و سختی را تجربه می‌کند و دوم این‌که در برابراین حوادث انعطاف‌پذیر است و براي بازگشت به عملکرد و کارکردهاي معمول خود دست به جبران می‌زند. افراد تاب‌آور توانایی ترمیم ضربه‌هاي روانی واردشده و پیروز بر سختی را دارند.
احساس پذیرفتن خود به‌عنوان فردي ارزشمند و احترام قائل شدن براي خود و توانایی‌ها، بی‌قید و شرط دوست داشتن و سعی در شناخت نقاط مثبت خود وپرورش دادن آن‌ها و از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف خود و کتمان نکردن آن‌ها. علاوه برآن تلاش برای این‌که نارسایی‌ها را با واقع‌بینی بر طرف کرده و در غیر این‌صورت با این ویژگی‌ها کنار آمدن.
مهارت در حل مسئله افراد تاب‌آور ذهنیتی تحلیلی انتقادي نسبت به توانایی‌هاي خود و شرایط موجود دارند، در مقابل شرایط مختلف انعطاف‌پذیر می‌باشند و توانایی زیادی درباره پیدا کردن راه‌حل‌هاي مختلف درباره یک موقعیت یا مسئله خاص دارند. هم‌چنین توانایی ویژه‌اي در تجزیه وتحلیل واقع‌بینانه مشکلات شخصی وپیدا کردن راه‌حل‌هاي فوري و راهبردهاي درازمدت براي حل و فصل مشکلاتی که به آسانی و سریع حل نمی‌شوند را دارا هستند.